राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न यी १७ कागजात पेश गर्नुपर्ने


काठमाण्डु – आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न १७ कागजात पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातबारे जानकारी दिएका छन् ।

माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यपालिका छ ।

यस्तो छ आयोगको विज्ञप्ति –

राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारले मनोनयन पत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

मिति 20८०/10/1१ मा हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम मिति २०८०/०९/२३ गते उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ | राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2075, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, 2076 र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, 2076 बमोजिम देहाय अनुसारका कागजात पेश गर्नुपर्ने गरी आयोगको मिति २०८०/०९/११ को बैठकबाट निर्णय भएको छ –

(क)  उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख)   मतदाता नामावली ऐन, 2073 बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम      मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा,

(ग)   राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2075 को दफा 63 बमोजिम दश हजार रुपैयाँ धरौटी      जम्मा गरेको रसिद वा भौचर,

तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको                  हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। साथै आर्थिक रुपमा विपन्न                   भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिसपत्र संलग्न हुनु                पर्नेछ।

(घ)   दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र,

(ङ)   राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदको लागि दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले      सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्‍त निकायले      दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,

(च)   राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदको लागि अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायबाट      उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको अपाङ्गताको      प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका,       नगरपालिका वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,

(छ)   प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको      गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश      भएको निर्वाचक मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण,

(ज) मतदाता नम्बर,

(झ) घर संख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण,

(ञ)   कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणा पत्र,

(ट)   निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा      आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र,

(ठ)   उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले      बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा,

(ड)   सम्बत् 207९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि,

(ढ)   राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2075 को दफा 12 बमोजिमको कुनै अयोग्यता नभएको     स्वघोषणापत्र,

(ण)   उम्मेदवार आफै वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकबाट सहिछाप गरिएको      उम्मेदवारको मनोनयनपत्र,

(त)   उम्मेदवारले प्रतिनिधि मुकरर गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेको भए राष्ट्रिय सभा सदस्य      निर्वाचन निर्देशिका, 2076 को अनुसूची-15 बमोजिमको प्रतिनिधि मुकरर पत्र।

(थ)   दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकिएको पत्रको प्रतिलिपि।

(द)   राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य प्रावधान र  कार्यविधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

शालिग्राम शर्मा पौडेल

सहसचिव एवम् प्रवक्तातपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ